what is the music sheet of pilipinas kong mahal?what is the music sheet of pilipinas kong mahal? kailangan ko na po ngayon...project po kasi namin yan eh... bukas ipapasa...thanks....  

1 Answer

wendell14's profile pic

wendell14 | Student, Grade 9 | (Level 1) eNoter

Posted on

ang bayan koy tanging ikaw pilipina kong mahal ang puso ko at buhay ay sa iyo ibibigay tungkulin kong gagampanan na lagi kang palingkuran ang layay muy babantayan pilipinas kong hiraang

i hope it helps!