`lim_(theta -> 0) sin(theta)/(theta + tan(theta))` Find the limit.

kspcr111 | Student

`lim_(theta -> 0) sin(theta)/(theta + tan(theta))`

As `theta -> 0` then    `sin(theta)-> theta` and also    `tan(theta)`

so,

`lim_(theta -> 0) sin(theta)/(theta + tan(theta))`

`=>lim_(theta -> 0) (theta)/(theta + (theta))`

`=>lim_(theta -> 0) (theta)/(2* theta )= 1/2`