Homework Help

what is the music sheet of pilipinas kong mahal?what is the music sheet of pilipinas...

user profile pic

tiffany6182000 | Student, Grade 9 | eNotes Newbie

Posted July 21, 2011 at 12:12 AM via web

dislike 0 like

what is the music sheet of pilipinas kong mahal?

what is the music sheet of pilipinas kong mahal?

kailangan ko na po ngayon...project po kasi namin yan eh...

bukas ipapasa...thanks....

 

1 Answer | Add Yours

user profile pic

wendell14 | Student, Grade 9 | (Level 1) eNoter

Posted October 24, 2011 at 10:17 PM (Answer #1)

dislike 0 like

ang bayan koy tanging ikaw pilipina kong mahal ang puso ko at buhay ay sa iyo ibibigay tungkulin kong gagampanan na lagi kang palingkuran ang layay muy babantayan pilipinas kong hiraang

i hope it helps!

Join to answer this question

Join a community of thousands of dedicated teachers and students.

Join eNotes